Zákaznická linka (+420) 228 229 395
Po - Ne: 8:00 - 20:00 Napište nám
Letní týden slev: Pruženky - gumy! Pro přihlášené zákazníky sleva 10 % na zboží označené ikonkou slunce. Více zde
www.stoklasa.cz
Galanterie Stoklasa - velkoobchod
Průmyslová 13, 747 23 Bolatice
tel: 228 229 395, email: eshop@stoklasa.cz

Všeobecné obchodní podmínky

Přehled poštovného

Reklamační formulář

 

Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího, kterým je obchodní společnost Stoklasa textilní galanterie s.r.o., se sídlem Kravaře, Záhumenní 453/22, PSČ 747 21, IČ 25877666, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C a vložce 24180 a kupujícího. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí platnými zákony ČR, ve vztahu ke kupujícímu, který není podnikatelem zejména Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb., Zákonem na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb. a vztahy s kupujícím, který je podnikatelem se řídí Obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb ve znění příslušných novel. Právní vztahy vzniklé ze smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pro účely nákupu je za spotřebitele považována právnická či fyzická osoba, která nakoupila na eshopu prodávajícího zboží za jiným účelem než pro podnikání s tímto zbožím.

 

Ochrana osobních údajů

Při zpracování osobních údajů prodávající dodržuje ustanovení zákona č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů v aktuálním znění. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro vedení uživatelského účtu a pro zasílání obchodních sdělení. Těmito osobními údaji jsou jméno, příjmení, doručovací adresa, e-mailová adresa případně telefonní číslo. Kupující souhlasí s tím, aby mu byla prodávajícím zasílána na jeho e-mailovou adresu obchodní sdělení.  Smlouvy uzavřené s kupujícím jsou prodávajícím archivovány v elektronické podobě a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

 

Kupní smlouva

Objednávka kupujícího je považována za návrh kupní smlouvy a kupní smlouva se považuje za uzavřenou potvrzením objednávky ze strany prodávajícího potvrzovacím emailem a označením objednávky v internetovém obchodě za "Přijatou". Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Vystavením objednávky kupující současně potvrzuje, že souhlasí s tím, že právní vztahy vzniklé z uskutečněného obchodu se řídí právním řádem České republiky. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží již není v okamžiku vyskladňování objednávky skladem. Prodávající je povinen informovat kupujícího emailem o stavu přijaté objednávky s uvedením chybějících či upravených položek objednávky. Pokud není objednávka přijata zcela v souladu s požadavkem kupujícího, může kupující od kupní smlouvy odstoupit. Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít s kupujícím z exportních zemí kupní smlouvu, pokud objednávka nedosáhne hodnoty 1 800,- CZK, ze zemí ostrovních i dalších, kde nemá přizpůsobené dodací podmínky.

 

Odstoupení od smlouvy

Byla-li uzavřena kupní smlouva při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel dle ustanovení § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a to do 14 dnů od převzetí plnění. Odstoupení od smlouvy musí spotřebitel doručit v písemné formě prodávajícímu nejpozději v poslední den 14 denní lhůty. Dle ustanovení § 53 odst. 8 občanského zákoníku nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku pokud se týká smluv: a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím 14 dnů od převzetí plnění, b) na dodávku zboží nebo služeb jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, e) na dodávku novin, periodik a časopisů, f) spočívající ve hře nebo loterii. Pokud spotřebitel využije svého práva na odstoupení od smlouvy ve stanovené lhůtě, musí prodávajícímu vydat vše, co od něj dle kupní smlouvy nabyl. Spotřebiteli vzniká po odstoupení od smlouvy nárok na vrácení kupní ceny.  Na závazek vrátit kupní cenu je prodávající oprávněn započítat skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Za zničené nebo poškozené zboží, musí spotřebitel poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co nelze vydat. Je-li prodávajícímu vráceno zboží v poškozeném stavu, má prodávající nárok vůči spotřebiteli na náhradu škody a až do výše této škody může provést zápočet na závazek vrátit spotřebiteli zaplacenou kupní cenu. 
Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy (zrušit objednávku), pokud kupující nezaplatí (v případě platby předem) vystavenou fakturu ve lhůtě splatnosti.

 

Ceny

Ceny zboží, které prodávající nabízí v eshopu jsou upraveny v ceníku prodávajícího, který je v aktuální podobě uveřejněn na webových stránkách na adrese: www.stoklasa.cz. Pro zákazníky mimo země EU a ze zemí EU s registrací plátce daně z přidané hodnoty jsou zobrazovány ceny bez DPH, ostatním s DPH. DPH neúčtujeme zákazníkům s platnou evidencí plátce daně z přidané hodnoty se sídlem a místem dodání v zemích EU, mimo Českou republiku a ze zemí mimo EU. Podmínkou neúčtování DPH pro zákazníky ze zemí EU je pozitivní ověření registrace na web stránkách systému VIES. Akční ceny a slevy zboží jsou platné pouze pro objednávky uskutečněné prostřednictvím Eshopu. Pro nákup zboží v cizích měnách platí přepočet cen aktuálním kurzem uvedeným na našich web stránkách v době přijetí objednávky. Kurz měn je stanovován na celý kalendářní měsíc a platí platný kurz dle ČNB pro 1. den daného měsíce. Prodávající si vyhrazuje právo změn v případě výrazných pohybů kurzů, změny dodavatelsko-odběratelských podmínek a prokazatelných chyb. Prodávající neúčtuje spotřebiteli náklady na použití komunikačních prostředků na dálku. Náklady na použití těchto prostředků si nese kupujícího ze svého, a to v ceně, kterou má individuálně sjednánu s poskytovatelem těchto komunikačních služeb.

 

Doba dodání

Objednávky vyřizuje prodávající obvykle do 2 pracovních dnů a jsou doručeny do ČR a SK zpravidla do 24 hodin po předání zásilky přepravci. Doba doručení zásilky do jiných destinací je individuální a podrobnější informace získáte přímo u jednotlivých přepravců. Zásilky vrácené z důvodu spočívajícím na straně zákazníka jsou opětovně zasílány jen na požádání s tím, že prodávající účtuje další poštovné.

 

Cena dodání (poštovné)

Cena dodání se řídí zemí dodání a hmotností či velikostí balíku. Pro výpočet hmotnosti balíku se vychází z evidenční hmotnosti zboží a koeficientu objemové hmotnosti.  K celkové hmotnosti se přičítá smluvní hmotnost obalu.Reálné poštovné se vždy projeví během procesu dokončování objednávky. Pokud zásilka překročí limitní podmínky pro přepravu, bude rozdělena do více balíků. Cena dodání za jednotlivé balíky se sčítá.

 

Přehled poštovného

 

Reklamace

Na zboží zakoupené v eshopu poskytuje prodávající spotřebiteli záruku za jakost v délce záruční doby 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. V případě výměny zboží v důsledku reklamace počíná běžet nová záruční lhůta, a to ode dne převzetí nového zboží.  Práva z vad (reklamaci) nelze uplatnit po uplynutí záruční doby, v případě mechanického poškození  zboží nebo jeho poškození v důsledku neodborného užívání a pokud vada na zboží vznikne v důsledku zásahu vyšší moci. Kupující uplatňuje práva z vad tak, že zašle vadné zboží spolu s písemnou reklamaci včetně popisu závady, návrhu na vyřízení reklamace a kopii dokladu o nákupu (fakturu), příp. zápis o škodě, pokud k poškození zboží došlo vlivem přepravy zásilky na adresu prodávajícího.

Zahájení reklamačního řízení nemá vliv na povinnost kupujícího uhradit v řádném termínu vystavené faktury. Reklamaci vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů poté, co obdrží reklamované zboží. O způsobu vyřízení reklamace bude prodávající kupujícího písemně informovat. Pokud bude reklamovaná vada posouzena jako nedůvodná, bude zboží vráceno kupujícímu. Pokud zjistí prodávající, že reklamace je důvodná, vymění reklamované zboží za zboží bez vady. Pro případ, že by zboží již nebylo u prodávajícího skladem, vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, a to ve lhůtě pro vyřízení reklamace. Veškeré náklady na uplatnění důvodné reklamace nese prodávající ze svého.

V případě poškození zboží při poštovní přepravě či jinou dopravou je nezbytné, aby kupující písemně nereklamovali poškození balíku, ale oznámili poškození zásilky prodávajícímu nejpozději do 1 pracovního dne od dodání zásilky. Opožděné reklamace – poškozené zásilky při přepravě nebudou uznány.

 

Při reklamaci použijte reklamační formulář a zboží zašlete na adresu:

 

STOKLASA textilní galanterie s.r.o.

sklad Štěpánkovice
ul. Svobody 762/23
747 28 Štěpánkovice (areál firmy Burda)

Česká Republika

 

Reklamační formulář

 

Ostatní

Nevystavujeme certifikáty původu zboží EUR1 a rovněž ve fakturách neuvádíme preferenční věty potvrzující původ zboží. Nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek jsou odkazy v podmínkách uvedené. Prodávající si vyhrazuje právo na úpravy či změny těchto všeobecných obchodních podmínek.


Platnost obchodních podmínek od 1.9.2013

karty karty karty PayU Google Pay, Apple Pay
Facebook Youtube Pinterest Instagram
© Stoklasa textilní galanterie s.r.o. 2024.